สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2558  อ่าน [146]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558  อ่าน [120]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2558  อ่าน [115]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557  อ่าน [160]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  อ่าน [172]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557  อ่าน [117]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2557  อ่าน [121]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2557  อ่าน [120]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2557  อ่าน [159]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2557  อ่าน [128]

 แจ้งประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  อ่าน [5]
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ครั้ง1  อ่าน [3]
 อนุมัติโครงการจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ครั้งที่ 1  อ่าน [3]
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  อ่าน [3]
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  อ่าน [3]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  อ่าน [234]
 แผนผังและขั้นตอนการชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่)  อ่าน [121]
 รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  อ่าน [129]
 การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้จัดจ้าง  อ่าน [131]
 การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณพ.ศ. 2558  อ่าน [160]

ข้าวสารอินทรีย์ อบต.เฉนียง  ข้าวสารอินทรีย์ อบต.เฉนียง บรรจุถุงละ 50 กิโลกรัม ข้าวสวยๆ เม็ดงามๆ   อ่าน [3]
โครงการหมูหลุม  โครงการหมูหลุม2558  อ่าน [135]
Clean Food 13 2 58  อบรม Clean  Food 13    อ่าน [211]
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  โครงการช่อยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  อ่าน [202]


นายก อบต.
รองนายก
เลขา อบต.
ปลัด อบต.
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้

...................................................................................................................................