ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนากลางบ้านสก็วน หมู่ที่ 5 ตำบลเฉนียง    อ่าน [22]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เรื่องประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านตาน็วง หมู่ที่ 14 ตำบลเฉนียง    อ่าน [28]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เรื่องประมูลงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยราช ม.7- บ้านกรอน ม.9 ต.เฉนียง    อ่าน [25]
ประกาศสอบราคาและเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านตาน็วง    อ่าน [82]
ประกาศสอบราคาและเปิดเผยราคากลางโครงการสอบราคาซื้อสระว่ายน้ำ    อ่าน [50]

ประกาศเปิดเผยราคากลาง เรื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนากลางบ้านสก็วน หมู่ที่ 5 ตำบลเฉนียง    อ่าน [23]
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลางบ้านตาน็วง หมู่ที่ 14 ตำบลเฉนียง    อ่าน [13]
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยราช หมู่ 7 - บ้านกรอน หมู่ที่ 9 ตำบลเฉนียง    อ่าน [17]
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก >>เปิดอ่าน<<<  อ่าน [49]
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้าง  คลิกอ่าน ครุภัณฑ์อื่นสระว่ายน้ำ จำนวน 1 ชุด  อ่าน [46]

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2558  อ่าน [3]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558  อ่าน [1]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2558  อ่าน [1]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557  อ่าน [1]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  อ่าน [2]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557  อ่าน [1]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2557  อ่าน [2]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2557  อ่าน [1]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2557  อ่าน [1]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2557  อ่าน [2]

 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่าน [5]
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่าน [3]
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่าน [3]
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14  อ่าน [7]
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกสายบ้านนายหยัด หมู่ที่ 4  อ่าน [5]
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการ อบต.เฉนียง  อ่าน [7]
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเต็นท์  อ่าน [3]
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างิวทางลาดยางแบบแคพซีล ม.2  อ่าน [7]
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  อ่าน [6]

โครงการหมูหลุม  โครงการหมูหลุม2558  อ่าน [62]
Clean Food 13 2 58  อบรม Clean  Food 13    อ่าน [63]
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  โครงการช่อยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  อ่าน [71]
โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  อ่าน [72]
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง !คลิก  อ่าน [62]


นายก อบต.
รองนายก
เลขา อบต.
ปลัด อบต.
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้

...................................................................................................................................