สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2558  อ่าน [130]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558  อ่าน [107]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2558  อ่าน [106]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557  อ่าน [125]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  อ่าน [137]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557  อ่าน [96]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2557  อ่าน [108]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2557  อ่าน [108]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2557  อ่าน [133]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2557  อ่าน [117]

 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  อ่าน [182]
 แผนผังและขั้นตอนการชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่)  อ่าน [109]
 รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  อ่าน [116]
 การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้จัดจ้าง  อ่าน [122]
 การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ในปีงบประมาณพ.ศ. 2558  อ่าน [132]
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านสก็วน หมู่ที่ 5 บ้านสก็วน  อ่าน [111]
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(โดยวิธี Pavement ?in Place Recycling ) บ้านห้วยราช หมู่ที่ 7 ? บ้านกรอน หมู่ที่ 9   อ่าน [118]
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านตาน็วง หมู่ที่ 14  อ่าน [123]
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่าน [75]
 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง  อ่าน [76]

โครงการหมูหลุม  โครงการหมูหลุม2558  อ่าน [128]
Clean Food 13 2 58  อบรม Clean  Food 13    อ่าน [191]
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  โครงการช่อยเหลือผู้ประสบภัยหนาว  อ่าน [193]
โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน  อ่าน [192]
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง !คลิก  อ่าน [177]


นายก อบต.
รองนายก
เลขา อบต.
ปลัด อบต.
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้

...................................................................................................................................