สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2558  อ่าน [157]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558  อ่าน [131]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2558  อ่าน [125]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2557  อ่าน [171]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2557  อ่าน [181]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2557  อ่าน [126]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2557  อ่าน [132]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2557  อ่าน [128]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2557  อ่าน [170]
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2557  อ่าน [133]

 ประกาศใช้แผนดำเนินงาน เพิ่มเติ่ม ฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  อ่าน [6]
 แจ้งประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  อ่าน [15]
 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ครั้ง1  อ่าน [13]
 อนุมัติโครงการจ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ครั้งที่ 1  อ่าน [16]
 ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  อ่าน [11]
 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)  อ่าน [12]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  อ่าน [247]
 แผนผังและขั้นตอนการชำระภาษีท้องถิ่น (ภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่)  อ่าน [133]
 รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558  อ่าน [141]
 การเปิดเผยข้อมูลจัดซื้จัดจ้าง  อ่าน [143]


นายก อบต.
รองนายก
เลขา อบต.
ปลัด อบต.
พยากรณ์อากาศ
ราคาน้ำมันวันนี้

...................................................................................................................................